TANCAR
Accés ràpid
 Presentació 
 Supòsit 3.1 
 Supòsit 3.2 
 Supòsit 3.3 


 
COMUNICACIÓ PRÈVIA
 BOP núm. 23, 2 de febrer de 2012


És objecte d’aquesta ordenança regular el règim de comunicació prèvia dels actes de transformació del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres, d’acord amb el previst a la normativa urbanística, en aquells supòsits en els quals no procedeix la prèvia obtenció de llicència urbanística, pel fet d’afectar a l’establiment o exercici d’una activitats de serveis i el règim d’autorització no estigui justificat pels criteris previstos a la Directiva de Serveis 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior i a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i determina aquells que resten subjectes al règim d’autorització.
 

ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’àmbit territorial d’aplicació del règim de comunicació comprèn tot el terme municipal de Tossa de Mar, excepte Vila Vella i les edificacions protegides per la Modificació del Pla General d’Ordenació Urbana vigent.


COMPROMÍS

Els ciutadans presenten la documentació segons l’ordenança i l’Ajuntament facilita la tramitació, reduint els tràmits al mínim.


FUNCIONAMENT

L’Ajuntament ha fixat les normes de simplificació, (BOP i web) i ha elaborat models de documentació segons tipus d’actuació (3.1, 3.2 i 3.3) que podeu trobar a la pàgina web o a les oficines municipals.

Els interessats deuran omplir la instància i adjuntar al documentació complementària que serà examinada per l’empleat encarregat del registre.

Presentada la sol·licitud i la documentació complementària, els ciutadà està facultat, única i exclusivament, a fer les obres i/o treballs assenyalats, sense que, en cap cas pugui substituir a la llicència d’obres quan aquesta sigui preceptiva.

L’Ajuntament realitzarà visita de comprovació.
 

Zona de descàrrega

Anunci al BOP de l'aprovació de l'ordenança de Comunicació Prèvia
Tríptic explicatiu de la comunicació prèvia d'obres
   

Actuacions urbanístiques subjectes a COMUNICACIÓ PRÈVIA:

Supòsit 3.1 (Obres i Reparacions)

a) Realització de treballs d'anivellament que no alterin en més d'un metre les cotes naturals del terreny en algun punt, ni tinguin relleu o transcendència a l'efecte de la mesura de les alçades reguladores de l'edifici, sense aportació de terres.
b) Treballs de neteja, desbrossat i jardineria que no comportin la tala d’arbres.
c) Construcció, reparació o substitució de canonades d’instal·lacions, desguàs i claveguerams exteriors, que no afectin a la via pública.
d) Establiment de tanques de precaució d'obres quan no s’ocupa la via pública.
e) Reparació de tanques, sempre que no impliqui modificació de les seves mides o de les característiques existents, d’acord amb el planejament vigent.
f) Execució d'obres interiors en locals no destinats a habitatge que no modifiquin la seva estructura o les seves condicions de treball mecànic i millorin les condicions d'higiene i estètica. Caldrà aportar documentació gràfica definitòria de la intervenció (plànol de l’estat actual i reformat en planta i secció, i fotografies).
g) Col·locació de rètols, banderes i anuncis lluminosos de qualsevol activitat que no sobresurtin més de 15 cm del pla de façana.
h) Col·locació de veles a la via pública lligades a façana en planta baixa.
i) Construcció i reforma d'aparadors.
j) Reparacions no estructurals de cobertes i terrats.
k) Execució de cales en interiors d’edificis per a canonades d’aigua, desguassos, gas, electricitat i similars, sempre i quan no s’afecti a cap element estructural de l’edifici.
l) Pintura, estucat i reparació de paraments de celoberts o patis de ventilació a partir d’una alçada inferior o igual a l’equivalent a planta baixa més dos plantes pis.
m) Col·locació o substitució de portes, finestres, persianes i reixes en obertures d’edificacions no incloses en catàlegs d'interès històrico-artístic o en instruments de planejament de protecció dels mateixos.
n) Treballs consistents en arrebossats, enguixats, enrajolats, aplacats, pintats i assimilables d’habitatges que no modifiquin la distribució.
o) Treballs de reforma de cuines i banys d’habitatges que no modifiquin la distribució. Col·locació o enretirada de falsos sostres.
p) Reparació, conservació i manteniment de façanes amb una alçada igual o inferior a planta baixa més dos plantes pis.

Zona de descàrrega

Declaració de conformitat (Supòsit 3.1)
Instància - Supòsit 3.1 d'Obres i Reparacions
Declaració de Gestió de Residus
   

Supòsit 3.2 (Obres i Reparacions)

a) Obres de reforma interior d’edificis, sense intervenció estructural, en les quals no s’intervingui en façana, ni volumètricament. Cal definir el nombre d’habitatges existent i projectat.
En el cas d’obres de divisió o augment del número d’habitatges, caldrà adjuntar amb la sol·licitud, un certificat del tècnic autor del projecte signat i visat amb l’assumeix on consti que la normativa permet la creació de nous habitatges.
En les obres que s’inclouen dintre d’aquest punt serà preceptiva igualment la comunicació de la primera ocupació, i aportar els plànols de l’estat final així com la documentació preceptiva.
b) Pintura, estucat i reparació de paraments de celoberts o patis de ventilació a partir d’una alçada equivalent a planta baixa més dos plantes pis.
c) Substitució o reparació de cobertes i terrats, sense augment volumètric.
d) Col·locació d'elements mecànics de les instal·lacions en terrasses o terrats, d’acord amb la Normativa vigent.
e) Treballs d'anivellament en parcel·les o a l'entorn de l'edifici construït, d’acord amb la Normativa sobre moviments de terres i adaptació del terreny aplicable a la zona.
f) Execució o modificació d'obertures que no afectin elements estructurals.
g) Col·locació de grues torre, aportant plànol de situació, sempre que es disposi de la preceptiva llicència d’obres de construcció de l’edifici.
h) Reparació, conservació i manteniment de façanes amb una alçada superior a planta baixa més dos plantes pis (sense ocupació de la via pública).

 

Zona de descàrrega

Declaració de conformitat (Supòsit 3.2)
Instància - Supòsit 3.2 - Obres i Reparacions
Declaració de Gestió de Residus
   

 

Supòsit 3.3 (Publicitat, antenes...)

a) Canvis d’ús
b) Divisions horitzontals que no impliquin obres, aportant a més, la documentació que estableix el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
c) Llicències de 1a. ocupació, en què igualment serà preceptiva la presentació del Certificat Final d’Obra signat i visat, així com altra documentació preceptiva.
d) Obres de conservació i manteniment en edificis fora d'ordenació justificant la renúncia a l’augment del valor d’expropiació.
e) Construcció i instal·lació de murs i tanques.
f) Antenes, tòtems i anuncis publicitaris.

 

Zona de descàrrega

Declaració de conformitat (Supòsit 3.3)
Instància - Supòsit 3.3 - Antenes, Rètols i Publicitat
Instància - Supòsit 3.3 - Canvi d'Ús
Instància - Supòsit 3.3  - Divisió horitzontal
Instància - Supòsit 3.3 - Fora d'ordenació
Instància - Supòsit 3.3 - Primera ocupació
Declaració de Gestió de Residus
   


 

  Anar a l'inici  

  Imprimir · Print  


  Tornar · Volver · Go Back  Ajuntament de Tossa de Mar
CIF P1721500E - c/ Església, 4; 17320 - Tossa de Mar
T. 972 34 01 00 | F. 972 34 18 34 | www.tossademar.cat | ajuntament@tossademar.org